OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA OSIJEK
OSIJEK,KRSTOVA 99
KLASA: 112-01/12-01-01
URBROJ: 2158-17-01-12-


Osijek, 10. siječnja 2012.


Na osnovi članka 18. a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03.,118/06.,41/08. i 130/11.) ravnateljica škole donosi

O D L U K U

I.
Psihologinja Roberta Jelić imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja Osijek.

II.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči škola i na internet stranici škole: http://ljudevitgaj.hr/

III.
O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka škola će kao voditelj zbirke osobnih podataka izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.