OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA ULICA 99

KLASA:003-07/18-07-01

URBROJ: 2158-17-01-18-

U Osijeku 1. veljače 2018.


Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 25/13.) ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja donosi


O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje


Članak 1.

Imenuje se Ivana Mutnjaković Grgić, učiteljica njemačkog jezika službenikom za informiranje u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja, Osijek.


Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i Internet stranici škole.


Ravnateljica

Aleksandra Krampač-Grljušić,dipl.def