Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ


 za popunu radnog mjesta

1. Učitelj rehabilitator – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
-puno radno vrijeme

2. Spremačica u PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
- puno radno vrijeme

UVJETI : za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati trebaju ispunjavati opće i
posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, za radno mjesto pod rednim
brojem 2. završena osnovna škola

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: presliku dokaza o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz da nije pravomoćno osuđen ili da se ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave slati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

U Osijeku 16.1.2012.