Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja objavljuje

JAVNI POZIV


1.UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 3 izvršitelja/ice, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa –2 izvršitelja/ice- mjesto rada Osijek i 1 izvršitelj/ica -mjesto rada Sarvaš

2.ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR/KA, 1 izvršitelj/ica ,stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnicu ili dokaz o državljanstvu, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji) i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.


Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenim na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu : Osnovna škola Ljudevita Gaja Krstova 99 , 31000 OSIJEK

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Osnovna škole Ljudevita Gaja dana 21. 11. 2017. i traje do 29. 11. 2017.

KLASA:112-07/17-07-01
URBROJ:2158-17-01-17-103

RAVNATELJICA:
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek, 21.11.2017.

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-101

Osijek, 2.11. 2017.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja u produženom boravku – 2 izvršitelja na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme koji je objavljen dana 16. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja u produženom boravku – 2 izvršitelja na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme, izabrane su :

1.Matea Videković , magistra primarnog obrazovanja iz Osijeka-za rad u Osijeku i


2. Ines Geić, diplomirani učitelj iz Osijeka – za rad u PŠ Sarvaš


Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-102

Osijek, 2.11. 2017.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 16. listopada 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. listopada 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja rehabilitatora na određeno vrijeme, izabrana je Višnja Vuić diplomirani učitelj s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
KRSTOVA 99, OSIJEK

KLASA:602-01/17-01-01

URBROJ:2158-17-01-17-143

U Osijeku 25. listopada 2017.

Na temelju članka 125. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12. 86/12.,126/12.,94/13152/14. i 7/17.) ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek donosiO D L U K U

o poništenju natječaja za radno mjesto Stručnog suradnik/ca psihologa

Poništava se natječaj za radno mjesto stručnog suradnik/ca psihologa- 1 izvršitelj na nepuno(20 sati tjedno) određeno radno vrijeme – objavljen dana 16.10.2017. na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavodu za zapošljavanje.


Obrazloženje

U međuvremenu Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji uputio nam je osobu temeljem Uputnice radi zapošljavanja u smislu članaka 23.,24. i 25. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.


Ravnateljica :

dr.sc.Aleksandra Krampač-Grljušić

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.i 7/17.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta


1.Učitelj/ica rehabilitator
– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

2.Učitelj/ica u produženom boravku – 2 izvršitelja na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme do 30. lipnja 2018. mjesto rada Osijek – 1 izvršitelj i mjesto rada PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj

3.Stručni suradnik/ca psiholog – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12.,33/13.,148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

-životopis,


-domovnicu ili dokaz o državljanstvu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.


Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 16. listopada 2017. i traje do 24. listopada 2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01

URBROJ: 2158-17-01-17-56

Osijek, 16. listopada 2017.

ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić