Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NNbr. 57/12.,120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA1. Učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme- na 12 mjeseci

2. Učitelj informatike – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci
3. Školski knjižničar- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.Rok prijave je 7 dana od dana objavljivanja.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 20. siječnja 2014. i traje do 28. siječnja 2014. godine.KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-3
Osijek, 20. siječnja 2014.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NNbr. 57/12.,120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ


ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


1. Učitelj povijesti - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme- na 12 mjeseci
2. Učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci
3. Stručni suradnik psiholog- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.

Rok prijave je 7 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 25. listopada 2013. i traje do 2. studenoga 2013. godine.


KLASA:112-07/13-07-01

URBROJ: 2158-17-01-13-
Osijek, 25. listopada 2013.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje


NATJEČAJ


za popunu radnog mjesta

1. Učitelj rehabilitator -1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 18. listopada 2013. i traje do 26. listopada 2013. godine.KLASA:112-07/13-07-01

URBROJ: 2158-17-01-13-155
Osijek, 18. listopada 2013.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/

08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11,16/12.,86/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja

Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj rehabilitator – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

(zamjena za vrijeme bolovanja)

2. Učitelj povijesti – mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš -1 izvršitelj na puno

određeno radno vrijeme (zamjena za vrijeme bolovanja)

3. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš – 1 izvrštelj na puno određeno radno vrijeme

(zamjena za vrijeme bolovanja)

4. Učitelj geografije – mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš – 1 izvršitelj na

određeno – nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno (do dobivanja suglasnosti)


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti

spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan

je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je

uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz

nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi

(diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od

kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku radne knjižice

sa stranicama o zaposlenju i stažu.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj

stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 19. kolovoza 2013. i taje do 27. kolovoza

2013. godine.

KLASA:112-07/13-07-01

URBROJ: 2158-17-01-13-50

Osijek, 19. kolovoza 2013.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11,16/12. i 86/12.)  Osnovna škola  Ljudevita Gaja Osijek  raspisuje


NATJEČAJ

za popunu  radnog  mjesta


1. Voditelj računovodstva– 1  izvršitelj  na puno određeno radno vrijeme
  (zamjena za vrijeme bolovanja)
  -    probni rad 3 mjeseca
     
   UVJETI :  Uz  opće  uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati i slijedeću vrstu i razinu obrazovanja: završen sveučilišni diplomski studij ekonomske struke  (diplomirani ekonomist ili magistar ekonomije)

 Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

       Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti  spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

    Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:   životopis,  presliku  dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku radne knjižice  sa stranicama o zaposlenju i stažu.
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

   Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 18. lipnja 2013. i traje do 26. lipnja 2013. godine.