Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj rehabilitator -1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – do dobivanja
suglasnosti
2. Učitelj matematike i informatike - 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme
zamjena za vijeme bolovanja – mjesto rada PŠ Sarvaš
3. Učitelj tehničke kulture i fizike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme –
zamjena za vrijeme bolovanja – mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš
4. Učitelj geografije – 1 izvršitelj na nepuno određeno radno vrijeme-do dobivanja suglasnosti (8 sati tjednog radnog vremena ) mjesto rada PŠ Sarvaš

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis).
Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 13. listopada 2014. i traje do 21. listopada 2014. godine.


KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-121
Osijek, 13.10. 2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta


1. Učitelj razredne nastave u PŠ Sarvaš
-1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

(zamjena za vrijeme bolovanja)
2. Voditelj računovodstva – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme


UVJETI : Za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Za radno mjesto pod brojem 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete :
- završen diplomski stručni studij ekonomije,odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije,odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima
- jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva
- probni rad 3 mjeseca


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona- ne stariji od 6 mjeseci) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu( preslika radne knjižice ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis)

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 11. travnja 2014. i traje do 19. travnja 2014. godine.KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-32
Osijek, 11. travnja 2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.)Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1.Učitelj rehabilitator-1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme

2.Kuharica – spremačica u PŠ Sarvaš- 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme(zamjena za vrijeme bolovanja)

UVJETI :Za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.Uvjet zakuharicu je završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:životopis,presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku radne knjižice sa stranicama o zaposlenju i stažu.


Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 24. veljače 2014. i traje do 4. ožujka 2014. godine.

KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-12

Osijek, 24. veljače 2014.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NNbr. 57/12.,120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1.Učitelj njemačkog jezika- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme- na 12 mjeseci

2.Stručni suradnik- PEDAGOG– 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.

Rok prijave je 7 dana od dana objavljivanja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 24. veljače 2014. i traje do 4. ožujka 2014. godine.

KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-13

Osijek, 24. veljače 2014.

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NNbr. 57/12.,120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA1. Učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme- na 12 mjeseci

2. Učitelj informatike – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci
3. Školski knjižničar- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.Rok prijave je 7 dana od dana objavljivanja.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-
Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 20. siječnja 2014. i traje do 28. siječnja 2014. godine.KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-3
Osijek, 20. siječnja 2014.