Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjestaUčitelj matematike i informatike
– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme -zamjena za vrijeme bolovanja –mjesto rada PŠ Sarvaš

Učitelj tehničke kulture i fizike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme-zamjena za vrijeme bolovanja-mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
životopis,
domovnicu,
diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 24.veljače 2015. i traje do 4. ožujka 2015. godine.

KLASA:112-07/15-07-01

URBROJ: 2158-17-01-15-58

Osijek, 24.2. 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.)Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. Učitelj hrvatskog jezika– 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena )
2. Učitelj tehničke kulture i fizike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme-zamjena za vrijeme bolovanja-mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš
3. Učitelj informatike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme- zamjena za vrijeme bolovanja –mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

-životopis,
-domovnicu,
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 30. prosinca 2014. i traje do 7. siječnja 2015. godine.

KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-223
Osijek, 30.12. 2014.
Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NNbr. 57/12.,120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


1. Stručni suradnik knjižničar - 1 izvršitelj na puno radno vrijeme- na 12 mjeseci
2.Voditelj računovodstva – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme – na 12 mjeseci

UVJETI :Za radno mjesto po rednim brojem 1. kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnonom školstvu.
Za radno mjesto pod brojem 2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:
-završen diplomski stručni studij ekonomije, odnosno diplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

Rok prijave je 7 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:zamolbu sa životopisom, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 26. studenoga 2014. i traje do 3. prosinca 2014. godine.

KLASA:112-07/14-07-01
URBROJ: 2158-17-01-14-179
Osijek, 26. studeni 2014.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta


1. Učitelj geografije – 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme (8 sati tjednog radnog vremena ) mjesto rada PŠ Sarvaš
UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis).Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 12. studenoga 2014. i traje do 20. studenoga 2014. godine.

KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-162
Osijek, 12.11. 2014.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12. i 94./13.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj njemačkog jezika -1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja – mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš
2. Učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika - 1 izvršitelj na nepuno ( 20 sati tjedno ) određeno radno vrijeme- nastava u kući


UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu), uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.st.1 Zakona) presliku domovnice i dokaz o radnom iskustvu ( potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO ili elektronički zapis).

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 22. listopada 2014. i traje do 30. listopada 2014. godine.KLASA:112-07/14-07-01

URBROJ: 2158-17-01-14-39
Osijek, 22.10. 2014.