Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1.Stručni suradnik psiholog– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme -

zamjena za vrijeme bolovanja.

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- domovnicu,

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 30. listopada 2015. i traje do 9. studenoga 2015. godine.

KLASA:112-07/15-07-01

URBROJ: 2158-17-01-15-131

Osijek, 30.10. 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena za privremene odsutnosti radnika.

2. Učitelj/ica u produženom boravku – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016.

3. Učitelj/ica rehabilitator – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja.

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- domovnicu,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 21. listopada 2015. i traje do 29. listopada 2015. godine.

KLASA:112-07/15-07-01

URBROJ: 2158-17-01-15-92

Osijek, 21.10. 2015.

Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ravnateljica Osnovne škole LJUDEVITA GAJA OSIJEK objavljuje

JAVNI POZIV

1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE , 3 izvršitelja , stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnice, elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu : OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Krstova 99, 31000 OSIJEK

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama OŠ Ljudevita Gaja Osijek dana 29. rujna 2015.

Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 29. rujna 2015. godine i traje do 7. listopada 2015.

Ravnateljica:

Aleksandra Krampač-Grljušić,dipl.def

KLASA:112-07/15-07-01

URBROJ:2158-10-01-15-85

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1.Učitelj geografije– 1 izvršitelj na nepuno neodređeno radno vrijeme -(8 sati tjednog radnog vremena) – mjesto rada PŠ Sarvaš

UVJETI: Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,
- domovnicu,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:
Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 1.travnja 2015. i traje do 9. travnja 2015. godine.

KLASA:112-07/15-07-01
URBROJ: 2158-17-01-15-67
Osijek, 1.4. 2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjestaUčitelj matematike i informatike
– 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme -zamjena za vrijeme bolovanja –mjesto rada PŠ Sarvaš

Učitelj tehničke kulture i fizike – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme-zamjena za vrijeme bolovanja-mjesto rada matična škola Osijek i PŠ Sarvaš

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.


Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:
životopis,
domovnicu,
diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -


Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 24.veljače 2015. i traje do 4. ožujka 2015. godine.

KLASA:112-07/15-07-01

URBROJ: 2158-17-01-15-58

Osijek, 24.2. 2015.