Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ravnateljica Osnovne škole LJUDEVITA GAJA OSIJEK objavljuje

JAVNI POZIV

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 3 izvršitelja,stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  2. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnice, elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.


Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenim na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

OŠ Ljudevita Gaja, Krstova ulica 99, 31000 OSIJEK

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na web stranici školeJavni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda zazapošljavanje i mrežnim stranicama škole dana 28. listopada 2016. godine i traje do 7. studenoga 2016.


KLASA:112-07/16-07-01

URBROJ:2158-10-01-16-137

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.)Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Spremač/ica – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme- mjesto rada PŠ Sarvaš- probni rad 1 mjesec

UVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici..

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- domovnicu,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 27. listopada 2016. i traje do 4. studenoga 2016. godine.


KLASA:112-07/16-07-01

URBROJ: 2158-17-01-16-136

Osijek, 27.10.2016.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj/ica geografije -1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

2. Učitelj/ica u produženom boravku – 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) određeno radno vrijeme do 30 .lipnja 2017.

3. Stručni suradnik/ca rehabilitator – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme – zamjena za privremenu odsutnost radnika .

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na naječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu, te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 10. listopada 2016. i traje do 18. listopada 2016. godine.

KLASA:112-07/16-07-01

URBROJ: 2158-17-01-16-98

Osijek, 10. listopada 2016.

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-84

Osijek, 19.veljače 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima voditelja računovodstva na određeno puno radno vrijeme s probnim radom u trajanju od tri (3) mjeseca koji je objavljen dana 1. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 16. veljače 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu voditelja računovodstva na određeno vrijeme, izabrana je Danijela Andraković magistra ekonomije iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-85
Osijek,19. veljače 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada PŠ Sarvaš s probnim radom od jedan (1) mjesec koji je objavljen dana 1. veljače 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 16. veljače 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu spremač/ica na neodređeno vrijeme, izabrana je Elizabeta Oliš iz Osijek koja ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. stavcima 1. do 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13,152/14)

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić