OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-175

Osijek, 17. studeni 2016.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada PŠ Sarvaš s probnim radom od jedan (1) mjesec koji je objavljen dana 27. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA
NATJEČAJA O NEIZBORU KANDIDATA


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) i članka 8. Pravilnika o radu ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj na radno mjesto spreamač/ica – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme-mjesto rada PŠ Sarvaš – probni rad 1 mjesec. Natječaj će se ponoviti.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima neizbora kandidata po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-140

Osijek, 2.studeni 2016.Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja u produženom boravku određeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja u produženom boravku na određeno nepuno radno vrijeme, izabrana je Višnja Vuić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-138

Osijek, 2.studeni 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja geografije na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja geografije na određeno vrijeme, izabran je Igor Domšić, profesor geografije i povijesti iz Zagreba.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-139

Osijek, 2.studeni 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika rehabilitatora na određeno vrijeme, izabrana je Marija Lončarić magistra edukacijske rehabilitacije iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

Na temelju čl. 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) ravnateljica Osnovne škole LJUDEVITA GAJA OSIJEK objavljuje

JAVNI POZIV

1. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, 3 izvršitelja,stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  2. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr. 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i 80/99)

Uz zamolbu i životopis dostaviti neovjerenu presliku dokaza o stručnoj spremi, domovnice, elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Natjecati se mogu ravnopravno osobe oba spola.


Na javni poziv se mogu javiti nezaposlene osobe prema uvjetima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljenim na stranicama HZZ-a.

Prijave na javni poziv s priloženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu :

OŠ Ljudevita Gaja, Krstova ulica 99, 31000 OSIJEK

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na web stranici školeJavni poziv je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda zazapošljavanje i mrežnim stranicama škole dana 28. listopada 2016. godine i traje do 7. studenoga 2016.


KLASA:112-07/16-07-01

URBROJ:2158-10-01-16-137