Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- Ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. - RUSRH i 152/14.) i članka 95. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja raspisuje


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice školeUVJETI:

Sukladno članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. ( „ Narodne novine „ broj: 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.)

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdu poslodavca o vrsti i stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi

- potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba, sukladno članku 157. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja

Krstova ulica 99

31 000 Osijek

s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-07/16-07-01

URBROJ: 2158-17-01-16-176

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 21. studenoga 2016.

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-175

Osijek, 17. studeni 2016.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada PŠ Sarvaš s probnim radom od jedan (1) mjesec koji je objavljen dana 27. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA
NATJEČAJA O NEIZBORU KANDIDATA


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) i članka 8. Pravilnika o radu ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj na radno mjesto spreamač/ica – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme-mjesto rada PŠ Sarvaš – probni rad 1 mjesec. Natječaj će se ponoviti.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima neizbora kandidata po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-140

Osijek, 2.studeni 2016.Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja u produženom boravku određeno nepuno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja u produženom boravku na određeno nepuno radno vrijeme, izabrana je Višnja Vuić, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-138

Osijek, 2.studeni 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja geografije na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja geografije na određeno vrijeme, izabran je Igor Domšić, profesor geografije i povijesti iz Zagreba.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-139

Osijek, 2.studeni 2016.

Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima stručnog suradnika rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 10. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 27. listopada 2016. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu stručnog suradnika rehabilitatora na određeno vrijeme, izabrana je Marija Lončarić magistra edukacijske rehabilitacije iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić