Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta1.
Voditelj/ica računovodstva -1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme


– probni rad 3 mjeseca

UVJETI : Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

- Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili diplomski stručni studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

- Završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim proposima, ako se na natječaj ne javi osoba iz 1.stavka

- jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici..

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- domovnicu,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

- Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 21. lipnja 2017. i traje do 29. lipnja 2017. godine.


KLASA:112-07/17-07-01

URBROJ: 2158-17-01-17- 31

ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek,21.6. 2017.

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-27

Osijek, 10. veljače 2017.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada PŠ Sarvaš s probnim radom od jedan (1) mjesec koji je objavljen dana 19. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 9. veljače 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu spremač/ica na neodređeno vrijeme, izabran je Ivica Martinković iz Bijelog Brda koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35 stavak 1. alineja 3 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(Nar.nov.,br.174/04.-92/14).

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

- Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjestaSpremač/ica – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme- mjesto rada PŠ Sarvaš- probni rad 1 mjesecUVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 19. siječnja 2017. i traje do 27. siječnja 2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01
URBROJ: 2158-17-01-17-3

ravnateljica: dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek, 19.1 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-177

Osijek, 23. studenog 2016.


OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANIM KANDIDATIMA


Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja odnosa za :


- mjesto učitelja/icu informatike objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama izabrana Ana –Marija Ivanković, magistra edukacije fizike i informatike

- mjesto učitelja/icu razredne nastave objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole, izabrane:

Matea Mikulić , magistra primarnog obrazovanja i

Ivona Sukop magistra primarnog obrazovanja

- mjesto učitelja/icu hrvatskog jezika objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole izabrana Antonela Knežević, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


RAVNATELJICA
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- Ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. - RUSRH i 152/14.) i članka 95. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja raspisuje


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice školeUVJETI:

Sukladno članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. ( „ Narodne novine „ broj: 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.)

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- domovnicu

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi

- potvrdu poslodavca o vrsti i stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi

- potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba, sukladno članku 157. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja

Krstova ulica 99

31 000 Osijek

s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-07/16-07-01

URBROJ: 2158-17-01-16-176

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 21. studenoga 2016.