OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-65

Osijek, 5. srpnja 2017.Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima voditelja računovodstva na puno neodređeno radno vrijeme, s probnim radom od tri (3) mjeseca koji je objavljen dana 21. lipnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se
OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 5. srpnja 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu voditelja računovodstva na neodređeno vrijeme, izabrana je

DANIJELA ANDRAKOVIĆ, magistra ekonomije iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.Ravnateljica
dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta1.
Voditelj/ica računovodstva -1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme


– probni rad 3 mjeseca

UVJETI : Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

- Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili diplomski stručni studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

- Završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim proposima, ako se na natječaj ne javi osoba iz 1.stavka

- jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici..

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

- životopis,

- domovnicu,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

- Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 21. lipnja 2017. i traje do 29. lipnja 2017. godine.


KLASA:112-07/17-07-01

URBROJ: 2158-17-01-17- 31

ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek,21.6. 2017.

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK


KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-27

Osijek, 10. veljače 2017.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada PŠ Sarvaš s probnim radom od jedan (1) mjesec koji je objavljen dana 19. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 9. veljače 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu spremač/ica na neodređeno vrijeme, izabran je Ivica Martinković iz Bijelog Brda koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35 stavak 1. alineja 3 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(Nar.nov.,br.174/04.-92/14).

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

- Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje


NATJEČAJ
za popunu radnog mjestaSpremač/ica – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme- mjesto rada PŠ Sarvaš- probni rad 1 mjesecUVJETI: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze koji su zakonom propisani u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„NN“ br.174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11. i 140/12.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti:

životopis,

domovnicu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,
Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 19. siječnja 2017. i traje do 27. siječnja 2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01
URBROJ: 2158-17-01-17-3

ravnateljica: dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek, 19.1 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/16-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-16-177

Osijek, 23. studenog 2016.


OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANIM KANDIDATIMA


Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja odnosa za :


- mjesto učitelja/icu informatike objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama izabrana Ana –Marija Ivanković, magistra edukacije fizike i informatike

- mjesto učitelja/icu razredne nastave objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole, izabrane:

Matea Mikulić , magistra primarnog obrazovanja i

Ivona Sukop magistra primarnog obrazovanja

- mjesto učitelja/icu hrvatskog jezika objavljenom 28. listopada 2016. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole izabrana Antonela Knežević, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


RAVNATELJICA
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić