OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/18-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-18-12

Osijek, 6.3. 2018.


Temeljem raspisanog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja edukacijskog rehabilitatora na određeno puno radno vrijeme i učitelja edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme koji je objavljen dana 15. veljače 2018. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se


OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

O REZULTATU IZBORA

Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 1 .ožujka 2018. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu učitelja edukacijskog rehabilitatora na određeno vrijeme, izabrane su:

Višnja Vuić diplomirani učitelj s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik iz Osijeka i


Tihana Ferić, magistra psihologije iz Osijeka


Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.


Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. i 152/14.i 7/17.) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta


1.Učitelj/ica edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme -

zamjena za vrijeme bolovanja- rad u posebnom odjelu

2.Učitelj/ica edukacijski rehabilitator – 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme – rad u posebnom odjelu

UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) duža je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

-životopis,

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-diplomu o stečenoj stručnoj spremi ,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

-potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima,elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 15. veljače 2018. i traje do 23. veljače 2018. godine.

KLASA:112-07/18-07-01

URBROJ:2158-17-01-18-2

Osijek,15.2.2018.


RAVNATELJ
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17-115

Osijek, 28. prosinca 2017.


Temeljem raspisanog natječajaza zasnivanje radnog odnosa na poslovima voditelja računovodstva na puno određeno radno vrijeme, s probnim radom od tri (3) mjeseca koji je objavljen dana 15. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ljudevita Gaja dostavlja se

OBAVIJEST

KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA O REZULTATU IZBORA


Na osnovu Odluke ravnateljice Osnovne škole Ljudevita Gaja i prethodne suglasnosti Školskog odbora od 28. prosinca 2017. godine, između kandidata sudionika po natječaju za rad na radnom mjestu voditelja računovodstva na određeno vrijeme, izabrana
je:


KRISTINA MENNEL, magistra ekonomije iz Osijeka.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

Ravnateljica

dr.sc.Aleksandra Kramapač-Grljušić


Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10., 90/11, 5/12.,16/12.,86/12.,126/12., 94./13. ,152/14 i 7/17) Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka, Krstova 99 raspisuje


NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1.Voditelj/ica računovodstva – 1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme - zamjena radnice koja je privremeno nesposobna za
rad

– probni rad 3 mjeseca

UVJETI : Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:

Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili diplomski stručni studij ekonomije, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima

Završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima, ako se na natječaj ne javi osoba iz 1.stavka

jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova)

Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u članku 103. kao i dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamao kandidatima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

životopis,

domovnicu ili dokaz o državljanstvu

dokaz o stečenoj stručnoj spremi

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Škole.

Prijave poslati na adresu:

Osnovna škola Ljudevita Gaja,

Osijek, Krstova ulica 99 s naznakom – za natječaj -

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Ljudevita Gaja i mrežnoj stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje dana 15. prosinca 2017. i traje do 23. prosinca 2017. godine.

KLASA:112-07/17-07-01
URBROJ: 2158-17-01-17-111

ravnateljica:
dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Osijek, 15.12. 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA

KRSTOVA ULICA 99

31000 OSIJEK

KLASA: 112-07/17-07-01

UR.BROJ:2158-17-01-17- 109

Osijek, 11. prosinca 2017.


OBAVIJEST KANDIDATIMA SUDIONICIMA JAVNOG POZIVA ZA STRUČNO OSOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA O IZABRANIM KANDIDATIMA


Obavještavamo da je prema javnom pozivu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja odnosa za :

mjesto učitelja/icu razredne nastave mjesto rada Sarvaš objavljenom 21. studenoga 2017. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole, izabrana Anja Ivezić, magistra primarnog obrazovanja


mjesto učitelja/icu razredne nastave mjesto rada Osijek objavljenom 21. studenoga 2017. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole, izabrane su:

Jelena Novaković , magistra primarnog obrazovanja i

Sanela Osmanović magistra primarnog obrazovanja


mjesto školskog knjižničara objavljenom 21. studenoga 2017. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole nitko nije izabran jer prijavljeni kandidat ne ispunjava tražene uvjete javnog poziva.


Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

RAVNATELJICA:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić