Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) i članka 47. podstavka Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja (KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015 i KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-6 od 30.12.2015.), Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja uz prethodnu suglasnost Grada Osijeka kao osnivača KLASA: 012-03/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-17-9 od 1. lipnja 2017. na sjednici održanoj 5. srpnja 2017. donio jeIZMJENE I DOPUNE STATUTA

OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJAStatut Osnovne škole Ljudevita Gaja (KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015. i KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-6 od 30.12.2015.) mijenja se kako slijedi:

Članak 1.

U članku 94. stavak 5. briše se

Članak 2.

Članak 139. mijenja se i glasi:

„Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana, na usmeni ili pisani zahtjev učitelju neposredno prije početka nastave

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana uz usmeni ili pisani zahtjev najkasnije jedan dan prije izostanka

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana, uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka

– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana, uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka

Izostanak učenika s nastave u trajanju duljem od tri radna dana obavezno je opravdati dostavljanjem liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije, ustanove ili druge fizičke ili pravne osobe u roku od pet (5) dana od povratka učenika na nastavu.

Roditelj učenika može više puta godišnje (usmeno ili pismeno) opravdati izostanak svog djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev, što je moguće prije, a najkasnije u roku tri (3) dana od dana izostanka s nastave.“

Članak 3.

U članku199. mijenja se podstavak 10. koji glasi:

„ -i drugi akti u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.“

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 012-03/17-03-01

URBROJ:2158-17-01-17-3

Osijek, 5.7.2017.

Predsjednica Školskog odbora:

Lidija Glavaš

Ove izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek objavljene su na oglasnoj ploči Škole dana 5. srpnja 2017. i stupile su na snagu dana 13. srpnja 2017.

Ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 47. podstavka 3. Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja (Klasa: 012-03/15-03-01 Urbroj: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015.), a u svezi s člankom 4. stavkom 5. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine broj 94/15) Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja uz prethodnu suglasnost Grada Osijeka kao osnivača Klasa: 012-03/15-01/13 Urbroj: 2158/01-02-15-5 od 22. prosinca na sjednici održanoj 30. prosinca 2015.

donio je


IZMJENE S T A T U TA

OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJA

Članak 1.

U Statutu Osnovne škole Ljudevita Gaja (Klasa: 012-03/15-03-01 Urbroj: 2158-17-01-15-2 od 16.4. 2015.) članak 139. mijenja se i glasi:„Izostanak s nastave učenik je dužan opravdati liječničkom ispričnicom ili ispričnicom nadležne institucije koju je potpisao i roditelj.

Učenik je dužan ispričnicu dostaviti razredniku najkasnije u roku od pet (5) dana od dana povratka na nastavu.

Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj odnosno skrbnik unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

-u hitnim slučajevima usmeno od učitelja za izostanak s njegova sata, najkasnije neposredno prije početka sata,

-razrednika za izostanak do 3 radna dana uz pisani zahtjev razredniku za izostanak, najkasnije 1 dan prije izostanka,

-ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak, najkasnije 3 dana prije izostanka,

-učiteljskog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću, najkasnije 8 dana prije izostanka.

Za izostanak učenika s nastave u trajanju od najviše tri (3) radna dana, koji ne mogu biti uzastopni, roditelj ili skrbnik učenika dužan je osobno ili pisanim putem
opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica, što je moguće prije, a najkasnije u roku tri (3) dana od dana izostanka s nastave.”

Članak 2.

Članak 140. mijenja se i glasi:

„Zbog neopravdanih izostanaka s nastave učeniku se može izreći pedagoška mjera.

Pedagoške mjere opomene, ukora i strogog ukora izriču se kao mjere upozorenja te se sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi može uputiti prigovor ravnatelju škole u roku osam (8) dana od dana dostave odluke o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od petnaest (15) dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.“

Članak 3.
Članak 169. mijenja se i glasi:

“Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke pravodobno opravdati sukladno članku 139. Statuta.”

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
Anita Šojat, prof

Ove Izmjene Statuta donesene su uz suglasnost osnivača Grada Osijeka i objavljene na oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja dana 30.12.2015. i stupile su na snagu 7. siječnja 2016.

KLASA:012-03/15-03-01
URBROJ: 2158-17-01-15- 6

ravnateljica:
Aleksandra Krampač- Grljušić,dipl.def.