Na temelju članaka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne novine broj,87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,136/14-RUSRH,152/14,7/17) i članaka 47. i 199. Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, a na prijedlog ravnateljice na sjednici održanoj 29. studenoga 2017. donio je.KUĆNI RED

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Kućnim redom uređuje kućni red u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja (u daljem tekstu: Škola).

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi:

1.utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru

2.utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
3.utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika, djelatnika škole, roditelja i drugih osoba
4.utvrđuje radno vrijeme
5.utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
6.utvrđuje način postupanja prema imovini.

Članak 3.

Ovaj Kućni red odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

Članak 4.

(1) Razrednici su dužni na početku svake školske godine upoznati učenike i njihove roditelje, odnosno skrbnike s odredbama ovog pravilnika.

(2) Kućni red obvezno se ističe na vidljivom mjestu na ulazu u Školu i na web stranici Škole.

II.PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

Članak 5.

Učenici i radnici Škole mogu boraviti u prostoru Škole tijekom propisanog radnog vremena Škole, osim u slučajevima organiziranih aktivnosti kao i u drugim slučajevima o čemu odlučuje ravnatelj/ravnateljica škole. Druge osobe mogu boraviti u prostorima Škole prema pojedinačnoj odluci ravnatelja/ravnateljice.

Članak 6.

(1) U prostoru Škole i školskom dvorištu zabranjeno je:

- promoviranje i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja
- pušenje
- nošenje svih vrsta oružja
- pisanje po zidovima i inventaru škole
- bacanje smeća, žvakaćih guma i sl.
- unošenje, posjedovanje i konzumiranje alkohola i opojnih sredstava
- unošenje lijekova, osim ako ne služe u medicinske svrhe što se dokazuje valjanom medicinskom dokumentacijom
- unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
- igranje igara na sreću i sve vrste kockanja za novac
- unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja
- krađa i uništavanje tuđe i školske imovine
- omalovažavanje, tučnjave i zlostavljanje

(2) Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja/ravnateljice dovoditi u Školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole, osim ako to stručna osoba zatraži, a ravnatelj/ravnateljica odobri. 

Članak 7.

Radnici i učenici Škole dužni su uljudno se ophoditi prema roditeljima (skrbnicima) i drugim osobama koje borave u Školi.

Članak 8.

(1) Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada.

(2) Učenik je dužan doći u Školu najkasnije deset minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije deset minuta nakon završetka školskih obveza.

(3) Učenici putnici i oni koji ne pohađaju izbornu nastavu mogu boraviti, prema dogovoru s dežurnim učiteljima, u određenim prostorijama škole do polaska autobusa.

Članak 9.

Učenik je dužan:

- poštivati školske vrijednosti, pravila i autoritete

- kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje

- sprečavati i prijaviti nasilno ponašanje

- održavati čistima i urednima prostore Škole

- nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu ili ih nositi sa sobom - preobuku nose svi učenici

- mirno ući u učionicu prije početka nastave i pripremiti se za rad

- pri ulasku učitelja u razred ustati kao i pri ulasku drugog radnika Škole u razred za vrijeme nastave, osim ako učitelj ne odredi drukčije i uz dopuštenje učitelja sjesti

- uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole

Članak 10.

(1) Učenici su obvezni na znak za početak nastave biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

(2) Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog učitelja.

(3) U kabinet učitelja učenici mogu ući uz prethodni dogovor s učiteljem.

Članak 11.

(1) Učenici koji su zakasnili na prvi sat nastave do 10 minuta, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se učitelju. Ako učenik zakasni više od 10 minuta, mora pričekati sljedeći sat u unaprijed dogovorenom prostoru škole (predhodnik). 

(2) Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

Članak 12.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se, prepirati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Članak 13.

Na nastavi se učenik ne smije koristiti prijenosnim računalom, mobitelom te drugim sličnim aparatima i predmetima, osim ako učitelj ne odredi drugačije. Učitelj može privremeno oduzeti učeniku gore navedeno pomagalo, ali je dužan vratiti mu ga na kraju nastavnog dana ili prema procjeni pozvati roditelje.

Članak 14.

(1) Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore među nastavnim satima. Mali odmor traje pet (5) minuta, a dva velika odmora po deset (10) minuta.

(2) Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, osim u Područnoj školi, u kojoj za to postoje uvjeti.

Članak 15.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

-dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvještavaju dežurnog učitelja

-pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala

-izvještavajuju dežurnog učitelja o nenazočnosti predmetnog učitelja na nastavi

-prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata učenike koji nisu prisutni

-izvještavaju učitelja o nađenim predmetima, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) predaju dežurnom učitelju

-nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvještavaju dežurnog učitelja ili tajnika.

Članak 16.

(1) Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.

(2) Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom učitelju.

Članak 17.

Redare iz članka 15.ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

Članak 18.

(1) Svi učenici koji objeduju, moraju biti u blagovaonici. Prije ulaska u blagovaonicu učenik je dužan oprati ruke. Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red i mir. Nakon završenog objeda učenik je dužan pribor za jelo odložiti na odgovarajuće mjesto.

(2) Tijekom nastave učenici i učitelji u učionici smiju piti tekućinu (vodu). U učionici informatike učenici smiju piti vodu u dogovoru s predmetnim učiteljem.

III.PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Članak 19.

U međusobnim odnosima učenici:
-trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole kojima je pomoć potrebna
-trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima
-dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje ideje, razmišljanja i stavove
-trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi
-ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave
-trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost i različite osobnosti
-mogu predlagati Vijeću učenika ustrojavanje učeničkih udruga i razne oblike kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja
-trebaju voditi brigu o potrebama drugih
-dužni su zaustaviti svako nasilje
-ne smiju promatrati ravnodušno tuđu patnju
-trebaju sprečavati ismijavanje, omalovažavanje te isključivanje drugih učenika.

Članak 20.

(1) Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvredama, širenjem neistina i sl.

(2) U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika ili dežurnog učitelja.

(3) Svako nepoštivanje pravila pismeno se evidentira, izvještava se razrednik te učenik snosi razredne ili školske posljedice – restitutivne mjere ili kaznene pedagoške mjere prema članku 160. Statuta škole.

IV.PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

Članak 21.

(1) Učenici su dužni uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole.

(2) Učenici su dužni pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

(3) Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Članak 22.

Pri ulasku u Školu ili izlasku iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Članak 23.

(1) Učenici smiju samo uz dopuštenje djelatnika škole ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika.

(2) Pri ulasku u učionicu ili drugi prostor u kojemu se održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti učitelju razlog dolaska. Zadaću zbog koje je došao može obaviti uz odobrenje učitelja.

Članak 24.

(1) Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.

(2) Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

Učitelj se ne smije koristiti mobitelom i drugim aparatima za vrijeme nastave, osim ako nije u svrhu izvođenja nastavnog procesa (prijenosno računalo, LCD projektor, digitalni fotoaparat). Učitelj ne smije jesti tijekom nastave.

Članak 25.

(1) Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

(2) Učitelj ne smije za vrijeme nastave narediti učeniku da izađe iz učionice.

(3) Učitelj ne smije iz osobnih razloga za vrijeme nastave slati učenika izvan prostora škole.

(4) Dopušteno je slati učenika izvan prostora škole ako je to planirano kao aktivnost u izvanučioničkoj ili terenskoj nastavi za koju su roditelji dali suglasnost na početku školske godine ili tijekom školske godine.
(5) Učenik koji tijekom nastave odlazi u stručnu službu mora biti pod nadzorom stručnog suradnika pri odlasku i povratku u učionicu.


V.RADNO VRIJEME

Članak 26.

Radno vrijeme Škole je od 6,00 do 22,00 sata.

Članak 27.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj/ravnateljica.

Članak 28.

Nastavno osoblje dolazi na posao petnaest (15) minuta prije nastave, a odlazi najranije petnaest (15) minuta po završetku nastave.

Članak 29.

Raspored radnogvremena ravnatelja/ravnateljice, tajnika/tajnice i voditelja računovodstva/računovotkinje za primanje stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

Članak 30.

Radno vrijeme nenastavnog osoblja i stručnih suradnika odlukom određuje ravnatelj/ravnateljica. Raspored radnog vremena za primanje stranaka obvezno ističe se na ulaznim vratima Škole


VI. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 31.

Radnici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

Članak 32.

(1) U Školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i tehničko osoblje.

(2) Raspored i obveze dežurnih učitelja odobrava ravnatelj/ravnateljica. Raspored dežurstava učitelja objavljuje se na oglasnoj ploči u zbornici i na ulazu u školu.

Članak 33.

(1) Mjesto i trajanje dežurstva određuje ravnatelj/ravnateljica.

(2) Dežurni učitelj:

- dolazi u školu 30 minuta prije početka prije početka nastave, a oni koji ne dežuraju od prvoga sata na dežurstvo trebaju doći 15 minuta prije početka dežurstva.

-određuje vrijeme ulaska učenika u zgradu

-vodi brigu da svi učenici imaju preobuku i da su učenici putnici razredne nastave zbrinuti do ulaska u školski autobus

-učitelj treba biti u hodniku škole prije nastave i za vrijeme velikog odmora gdje nadzire ponašanje učenika
-prijavljuje stručnoj službi uočena oštećenja ili učenike koji se neprimjereno ponašaju i zapisuje ih u knjigu dežurstava

- brine se o osiguranju uvjeta za normalno odvijanje nastave u odsutnosti ravnatelja i stručnih suradnika
- organizira zamjenu u nastavi u odsutnosti satničara i voditelja smjene

- organizira liječničku intervenciju ili pružanje prve pomoći učenicima i radnicima škole te obavještava roditelje učenika, stručnu službu Škole i postupa prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

- dežura u školi do dolaska dežurnog učitelja iz suprotne smjene

Članak 34.

(1)Dežurstvo spremačica i domara

-spremačica dežura na mjestu dežurstva

-u matičnoj školi jedna spremačica dežura u prijepodnevnoj smjeni od 8,00 do 14,00, a druga u poslijepodnevnoj smjeni od 14,00 do 19,15 sati

-u Područnoj školi jedna spremačica/domar dežura u sklopu svog radnog vremena

-zvonom oglašava početak i kraj nastavnog sata prema rasporedu zvonjenja

-odobrava ulazak u Školu roditeljima, skrbnicima, građanima i drugim stankama te vodi evidenciju o ulasku (provjerava osobne iskaznice stranaka i upisuje ih)

-daje odgovarajuće obavijesti građanima i drugim strankama

-upućuje (prati) stranke do tražene osobe

-za vrijeme nastave uljudno zaustavlja roditelje u predvorju do završetka nastavnog sata
za vrijeme dežurstva sve važnije pojedinosti upisuje u knjigu dežurstva i prijavljuje neprimjereno ponašanje razredniku ili dežurnom učitelju.

Članak 35.

Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Članak 36.

(1) U Školi je svakome zabranjeno poticanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

(2) Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti nadležnim osobama i institucijama.

Članak 37.

(1) U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

(2) Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka. Kršenjem pravila učitelj je dužan svakom učeniku pristupiti individualno i spriječiti ili zaustaviti neprimjereno ponašanje. Dozvoljeno je iskoristiti disciplinske mjere primjerene dobi učenika koje potiču na poželjno ponašanje. Disciplinske mjere mogu izazvati nelagodu, ali ne smiju biti usmjerene na uvredu osobnosti ili tjelesnu povredu.

(3) Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

(4) Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji ili postupiti prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja (Vlada Republike Hrvatske)među djecom i mladima.

VII.POSTUPANJE PREMA IMOVINI

Članak 38.

(1) Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

(2) Svi učenici, radnici škole, roditelji i druge osobe koje borave u školi dužne su čuvati školsku imovinu kao i osobnu te svaku štetu odmah prijaviti dežurnom učitelju/domaru/spremačici.

(3) Dežurni učitelj/domar/spremačica izvještava ravnatelja/ravnateljicu, pedagoga ili tajnicu. Počinjenu štetu evidentira dežurni učitelj u knjigu dežurstva. Nađene stvari učenici i radnici škole predaju dežurnom učitelju ili spremačici koji ih do pronalaženja vlasnika privremeno pohranjuju na određeno mjesto u Školi te obavještavaju učenike sljedeći dan o nađenim stvarima.

Članak 39.

(1) Radnici i učenici trebaju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

(2) Učenici su dužni čuvati posuđene knjige iz knjižnice od oštećenja i na vrijeme ih vratiti u knjižnicu. Učenicima je zabranjeno prljati zidove, šarati po njima, oštećivati klupe, stolice, razbijati prozor, uništavati sprave u dvorani i na školskom igralištu kao i ostale predmete u školi.

(3) Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju/ravnateljici ili tajniku/tajnici.

Članak 40.

(1) Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

(2) Učenik koji u školi namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu Školi, dužan je štetu nadoknaditi, odnosno štetu nadoknađuje roditelj maloljetnog učenika. Svaki učenik, učitelj ili radnik dužan je odmah po saznanju da je štetu prouzročio učenik ili više njih prijaviti štetu dežurnom učitelju, pedagogu, ravnatelju/ravnateljici ili tajniku/tajnici kako bi se poduzele radnje radi utvrđivanja nastale štete, naknade i obavještavanja roditelja o šteti i dužnosti naknade štete sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 41.

(1) Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

(2) U slučaju oštećenja učenik je dužan štetu nadoknaditi u dogovoru s roditeljima.

(3) Ukoliko više učenika prouzroči štetu, naknada štete dijeli se na jednake dijelove.

Članak 42.

(1) Visinu naknade štete utvrđuje Povjerenstvo od tri (3) člana koje odlukom imenuje ravnatelj/ravnateljica.

(2) Napuštanjem školskog prostora radnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

(3) Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

(4) Škola nije odgovorna za nestanak novca radnika i učenika tijekom boravka u školskom prostoru.

Članak 43.

Povjerenstvo zapisnički utvrđuje počinjenu štetu i donosi Odluku o visini naknade štete koju je prouzročio učenik. O počinjenoj šteti razrednik upoznaje roditelja maloljetnog učenika. Ukoliko roditelj dobrovoljno pristaje namiriti štetu, potvrđuje pristanak potpisom na zapisniku i plaća štetu u visini utvrđenoj odlukom na žiro-račun škole. Škola će dostaviti na uvid roditelju svu potrebnu dokumentaciju o počinjenoj šteti. Odluka o visini štete dostavlja se roditelju neposredno ili poštom. Ukoliko roditelj učenika u roku 15 dana od dana dostave Odluke o visini naknade štete koju je prouzročilo njegovo maloljetno dijete ne uplati štetu na žiro-račun škole, škola će pisanim putem s opomenom pred tužbu pozvati roditelja da sukladno Zakonu o obveznim odnosima u roku 15 dana od dana primitka opomene pred tužbu uplati na žiro-račun škole iznos utvrđen u Odluci. Ako roditelj ni nakon pisane opomene pred tužbu ne plati nastalu štetu, Škola će pokrenuti postupak pred sudom podnošenjem tužbe za naknadu štete protiv roditelja maloljetnog učenika sukladno Zakonu o obveznim donosima.

Članak 44.

(1) Škola se udružila u UNICEF-ovu Mrežu škola bez nasilja radi očuvanja kvalitete preventivnih aktivnosti, razmjene iskustava i uzajamnog poticanja i obvezna je postupati u skladu s Deklaracijom o zaustavljanju vršnjačkog nasilja od 8. studenog 2007. god

(2) Škola neće odgovarati za otuđene stvari učenika na osobnoj imovini učenika ako je u pitanju zlatni nakit, sat, novac, mobitel i drugi slični aparati i drugi predmeti koji nisu u svezi obvezama učenika u Školi.

Članak 45.

Učenici su dužni imati udžbenike, radne bilježnice i ostali pribor potreban za nastavu po uputama predmetnog učitelja. Dužnost je učenika u Školu donositi samo one stvari koje su po rasporedu sati potrebne za taj dan.

VIII.PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA I POSJETITELJA ŠKOLE

Članak 46.

(1) Nastavno osoblje, nenastavno osoblje i učenici osobe su koje se mogu zadržavati u školskom prostoru u propisano vrijeme. Roditelji dolaze u školu prema potrebi ili po pozivu isključivo u uredovno vrijeme škole za prijam stranaka i u vrijeme utvrđenih roditeljskih sastanaka ili individualnih informacija.

(2) Svaki roditelj koji ulazi u školu dužan je javiti se dežurnoj osobi uz predočenje osobne iskaznice i svaki posjet roditelja školi mora se evidentirati. Roditeljski sastanci evidentiraju se skupno kao jedan događaj s točnim vremenom početka i završetka.

(3) U školi se roditelji mogu isključivo zadržavati: na roditeljskim sastancima, individualnim razgovorima s razrednikom ili pojedinim predmetnim učiteljima i u tajništvu škole zbog administrativnih poslova.

(4) Roditelji mogu boraviti u školi i za vrijeme Dana škole, projektnih dana i drugih manifestacija koje se održavaju školi na tim manifestacijama.

(5) Roditelj može ulaziti u školu (bez prethodne najave i na poziv dežurnog učitelja ili razrednika) u hitnim situacijama. Hitnim se situacijama smatra naglo pogoršanje djetetova stanja (nesvjestica, teža fizička povreda, epileptični napad, šećerna koma, asmatični napad i sl.). Hitnom se situacijom također smatra situacija u kojoj se dijete ponaša tako da ugrožava sigurnost druge djece i učitelja (napad agresivnosti).

(6) Boravak roditelja u školskoj zgradi za vrijeme nastave izvan propisanih razloga moguć je isključivo na temelju odobrenja ravnatelja/ravnateljice i odluke Učiteljskog vijeća. Roditelji ili skrbnici učenika ne mogu boraviti u učionici za vrijeme nastave, osim ako to zatraži stručna osoba.

(7) Roditelj koji ima status roditelja njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju može boraviti u školi (ali ne u učionici) sukladno uputi Ministarstva socijalne politike i mladih.

Članak 47.

(1) Roditelji učenika s teškoćama (invalidi) koji nemaju status roditelja njegovatelja mogu biti pratnja svom djetetu do razrednoga odjela – pri ulasku u učionicu i izlasku iz učionice. U nastavno vrijeme i pod odmorima roditelji učenika s teškoćama ne mogu boraviti u školi ni u učionici.

(2) Ukoliko dijete ima zdravstvenih teškoća koje zahtijevaju stručnu pomoć, osoba koja pruža stručnu pomoć u školi može se zadržavati samo u vrijeme pružanja pomoći u zato predviđenom prostoru (koje nije učionica). Roditelji nemaju pravo biti u školi za vrijeme pružanja uobičajene (svakodnevne) medicinske pomoći stručne osobe. Ukoliko roditelj samostalno pruža djetetu (svakodnevnu) uobičajenu medicinsku pomoć, može se zadržavati u školi samo za vrijeme pružanja pomoći. 

(3) Roditeljima/skrbnicima koji su u svojstvu statusa njegovatelja učenika s teškoćama u razvoju bit će omogućeno aktivno ili pasivno dežurstvo sukladno potrebama učenika i mogućnostima škole uz prethodnu suglasnost Učiteljskog vijeća i potpisanu izjavu s ravnateljicom škole. Imaju mogućnost izbora pružanja pomoći i njege tijekom boravka učenika s teškoćama u razvoju u školi koje se obavlja prema naputku Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih. Roditelji sa statusom njegovatelja učenika s teškoćama ne mogu boraviti u učionici tijekom nastave.

Članak 48.

(1) Roditelji u školu ne mogu ulaziti nenajavljeni izvan vremena koje je propisano.

(2) Roditelji ne mogu pozivati nastavnika za vrijeme sata iz razrednog odjela. Roditelji ne mogu sjediti na nastavi i pratiti rad učitelja ili svoga djeteta, osim ako to ne zatraži stručna osoba.

(3) Razrednik nije dužan davati informacije roditeljima za vrijeme trajanja odmora osim ako se nije s roditeljem drukčije dogovorio. Roditelj ne može učitelje nazivati mobilnim uređajem za vrijeme nastave, ali ni u nenastavno vrijeme, osim ako se razrednik nije drukčije dogovorio. Razrednik nije dužan davati informacije roditelju izvan škole ili pri slučajnim susretima. 

(4) Roditelj koji je donio stvari za svoje dijete (koje ih je zaboravilo), dužan je stvari predati dežurnoj osobi, a ne ih sam nositi do razreda.

(5) Roditelji koji čekaju individualne razgovore mogu se zadržavati u predvorju škole. U predviđeni prostor za individualne razgovore mogu otići samo kad ih pozove razrednik.

(6) Roditelji su dužni poštivati prometni znak na ulazu u školsko dvorište o zabrani ulaska automobilima u školsko dvorište (osim djelatnika škole) zbog sigurnosti učenika.

Članak 49.

Roditelji učenika prvoga razreda mogu biti pratnja svojoj djeci do učionice u prva dva tjedna pohađanja nastave. Poslije toga i za njih vrijede pravila ponašanja koja vrijede i za druge roditelje.


IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovog Kućnog reda prestaje važiti Kućni red od 3. studenoga 2015. godine. KLASA :003-05/15-05-01,URBROJ.2158-17-01-15-1 

Članak 51.

Ovaj Kućni red stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

Ovaj Kućni red je objavljen na oglasnoj ploči škole dana 29. studenoga 2017.


KLASA:003-05/17-05-01

URBROJ: 2158-17-01-17-3

Osijek, 29. studenoga 2017.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Lidija Glavaš

RAVNATELJICA:

dr.sc.Aleksandra Krampač-Grljušić

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) i članka 47. podstavka Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja (KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015 i KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-6 od 30.12.2015.), Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja uz prethodnu suglasnost Grada Osijeka kao osnivača KLASA: 012-03/15-01/13, URBROJ: 2158/01-02-17-9 od 1. lipnja 2017. na sjednici održanoj 5. srpnja 2017. donio jeIZMJENE I DOPUNE STATUTA

OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJAStatut Osnovne škole Ljudevita Gaja (KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015. i KLASA: 012-03/15-03-01 URBROJ: 2158-17-01-15-6 od 30.12.2015.) mijenja se kako slijedi:

Članak 1.

U članku 94. stavak 5. briše se

Članak 2.

Članak 139. mijenja se i glasi:

„Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana, na usmeni ili pisani zahtjev učitelju neposredno prije početka nastave

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana uz usmeni ili pisani zahtjev najkasnije jedan dan prije izostanka

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana, uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak najkasnije tri dana prije izostanka

– učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana, uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka

Izostanak učenika s nastave u trajanju duljem od tri radna dana obavezno je opravdati dostavljanjem liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije, ustanove ili druge fizičke ili pravne osobe u roku od pet (5) dana od povratka učenika na nastavu.

Roditelj učenika može više puta godišnje (usmeno ili pismeno) opravdati izostanak svog djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev, što je moguće prije, a najkasnije u roku tri (3) dana od dana izostanka s nastave.“

Članak 3.

U članku199. mijenja se podstavak 10. koji glasi:

„ -i drugi akti u skladu sa Zakonom i ostalim propisima.“

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 012-03/17-03-01

URBROJ:2158-17-01-17-3

Osijek, 5.7.2017.

Predsjednica Školskog odbora:

Lidija Glavaš

Ove izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek objavljene su na oglasnoj ploči Škole dana 5. srpnja 2017. i stupile su na snagu dana 13. srpnja 2017.

Ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 47. podstavka 3. Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja (Klasa: 012-03/15-03-01 Urbroj: 2158-17-01-15-2 od 16.4.2015.), a u svezi s člankom 4. stavkom 5. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine broj 94/15) Školski odbor Osnovne škole Ljudevita Gaja uz prethodnu suglasnost Grada Osijeka kao osnivača Klasa: 012-03/15-01/13 Urbroj: 2158/01-02-15-5 od 22. prosinca na sjednici održanoj 30. prosinca 2015.

donio je


IZMJENE S T A T U TA

OSNOVNE ŠKOLE LJUDEVITA GAJA

Članak 1.

U Statutu Osnovne škole Ljudevita Gaja (Klasa: 012-03/15-03-01 Urbroj: 2158-17-01-15-2 od 16.4. 2015.) članak 139. mijenja se i glasi:„Izostanak s nastave učenik je dužan opravdati liječničkom ispričnicom ili ispričnicom nadležne institucije koju je potpisao i roditelj.

Učenik je dužan ispričnicu dostaviti razredniku najkasnije u roku od pet (5) dana od dana povratka na nastavu.

Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj odnosno skrbnik unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

-u hitnim slučajevima usmeno od učitelja za izostanak s njegova sata, najkasnije neposredno prije početka sata,

-razrednika za izostanak do 3 radna dana uz pisani zahtjev razredniku za izostanak, najkasnije 1 dan prije izostanka,

-ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana uz pisani zahtjev ravnatelju za izostanak, najkasnije 3 dana prije izostanka,

-učiteljskog vijeća za izostanak do 15 radnih dana uz pisani zahtjev učiteljskom vijeću, najkasnije 8 dana prije izostanka.

Za izostanak učenika s nastave u trajanju od najviše tri (3) radna dana, koji ne mogu biti uzastopni, roditelj ili skrbnik učenika dužan je osobno ili pisanim putem
opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica, što je moguće prije, a najkasnije u roku tri (3) dana od dana izostanka s nastave.”

Članak 2.

Članak 140. mijenja se i glasi:

„Zbog neopravdanih izostanaka s nastave učeniku se može izreći pedagoška mjera.

Pedagoške mjere opomene, ukora i strogog ukora izriču se kao mjere upozorenja te se sukladno članku 86. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi može uputiti prigovor ravnatelju škole u roku osam (8) dana od dana dostave odluke o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, roditelj odnosno skrbnik ima pravo u roku od petnaest (15) dana od primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri preseljenja u drugu školu, podnijeti žalbu sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Zakona o općem upravnom postupku.“

Članak 3.
Članak 169. mijenja se i glasi:

“Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke pravodobno opravdati sukladno članku 139. Statuta.”

Članak 4.

Ove Izmjene Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora:
Anita Šojat, prof

Ove Izmjene Statuta donesene su uz suglasnost osnivača Grada Osijeka i objavljene na oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja dana 30.12.2015. i stupile su na snagu 7. siječnja 2016.

KLASA:012-03/15-03-01
URBROJ: 2158-17-01-15- 6

ravnateljica:
Aleksandra Krampač- Grljušić,dipl.def.