RAVNATELJICA
Aleksandra Krampač-Grljušić


STRUČNA SLUŽBA

PEDAGOGINJA
Dijana Skorup


PSIHOLOGINJA
Roberta Jelić i Ivana Lemut


DEFEKTOLOGINJA
Blanka Brozović (Marija Lončarić)


KNJIŽNIČARKA
Lidija Ivanković


UČITELJSKO VIJEĆE

RAZREDNA NASTAVA
Ivanka Ćutek
Lidija Glavaš
Ankica Kaplan
Melita Zanze
Dubravka Radić
Ankica Biglbauer
Vesna Kugler
Ksenija Milosavljević
Nada Grahovac
Antonija Trepić
Gabriela Petranović
Ivana Pavleković Griva
Tatjana Grabić


PREDMETNA NASTAVA


HRVATSKI JEZIK
Antonela Zec
Anita Šojat
Zvjezdana Sikra-Golemac
Dejan Varga


POVIJEST
Marijana Lukić
Dejan Varga


LIKOVNA KULTURA
Jelena Pehar

GLAZBENA KULTURA
Božica Seki


MATEMATIKA
Dušanka Korošec
Hana Švitek
Maja Matijević


PRIRODA/BIOLOGIJA/KEMIJA
Marija Kovačić
Emanuela Živković


NJEMAČKI JEZIK
Ivana Mutnjaković Grgić

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

TAJNICA
Marica Rimac

RAČUNOVOĐA
Danijela Andraković


TEHNIČKO OSOBLJE
DOMARI
Dražen Lerinc
Ivan Cerovac


KUHARICE
Vesna Vukomanović
Ivanka Duvnjak

SPREMAČ/ICE
Dragica Malenica
Jasna Mikešić
Savica Metzger
Ljubica Perlinger
Marija Šariri
Ružica Stojšić
Elizabeta Oliš
Ivica MartinkovićFIZIKA/TEHNIČKA KULTURA
Goran Lončar, voditelj u PŠ Sarvaš
Ivana Kapetanović

GEOGRAFIJA
Mia Kiridžija Andrić
Oliver Timarac

TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA
Ivan Matančić
Luka Kivela

VJERONAUK
Terezija Bubalo (Marina Jelaš)
Danijela Popadić
Emil Gladić
Ivan Begović
Josip Erjavac

INFORMATIKA
Katarina Miloloža
Antonela Zec
Maja Matijević

UČITELJICE/DEFEKTOLOGINJE
Aleksandra Gvozdanović Debeljak
Adrijana Blažević (Višnja Vuić)


ENGLESKI JEZIK
Elizabeta Banjan
Darija Stanković
Mirta Kopić Predrevac
Gordana Delić

PRODUŽENI BORAVAK
Matea Videković
Ines Geić


ŠKOLSKA LIJEČNICA
Dolores Kovač-Juretić, dr.med.


 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA 99
KLASA:. 602-01/15-01-01
URBROJ: 2158-17-01-15-
Osijek, 17.11 2015.

Na temelju članka 36. Pravilnika o radu Osnovne škole Ljudevita Gaja Osijek,
Krstova 99, a u svezi s člankom 30. Statuta škole ravnateljica škole donosi

ODLUKU
O RASPOREDU RADNOG VREMENA RADNIKA ŠKOLE

1. Škola je otvorena od 6-22 sata

1.1. Radno vrijeme učitelja određeno je Godišnjim planom i programom rada Škole i rasporedom sati

1.2. Radno vrijeme ravnateljice je od 6,30 do 14,30 sati
Radno vrijeme tajnice je od 6,30 do14,30 sati
Radno vrijeme računovođe je od 7,00 sati do 15,00 sati
Stranke se primaju tijekom cijelog radnog vremena

1.3. Stručni suradnici rade u obje smjene.
Za sve potrebne informacije nazvati na telefon 503-800 lok 1
Radno vrijeme pedagoginje je od 7,30 do 13,30 sati ili od 13,00 do 19,00 sati
psihologinje je od 7,30 do 13,30 sati ili od 13,00 do 19,00
defektologinje je od 7,30 do 13,30 sati ili od 13,00 do 19,00
Radno vrijeme knjižničarke
Ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 14,00 sati
Utorak i četvrtak od 13,00 do 19,00 sati

1.4. Radno vrijeme domara-ložača u MŠ je od 6,30 do 10,30 sati i od 18,00-22,00
Radno vrijeme domara –ložača u PŠ je od 6,00 do 14 sati

1.5. Radno vrijeme kuharice u MŠ je od 7,00 do 10,00 sati i od 11,30 do 16,30 sati
Radno vrijeme kuharice – spremačice u PŠ je od 6,00 do 14,00 sati
Radno vrijeme spremačica u PŠ je od 6,00 do 14,00 i od 14,00 do 22,00 sata

1.6. Radno vrijeme spremačica u MŠ izmjenjuje se tjedno od 6,00 do 14,00 sati i od 13,00 do 21,00 sat ili 14,00 do 22,00 sata

Tajnica i računovođa primaju stranke tijekom radnog vremena u matičnoj školi (OŠ Ljudevita Gaja Osijek, Krstova 99).

Ravnateljica i stručni suradnici rade u dvije smjene prema promjenjivom mjestu rada (Matična i Područna škola).

2. Kada radni proces ne dopušta prekid rada zbog korištenja stanke za dnevni odmor, radniku će se skratiti radno vrijeme za 30 minuta

Ravnateljica:
Aleksandra Krampač-Grljušić, dipl.def