Fnancijski plan za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.

 

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA (2016.)
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA (2016.-2018.)

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA (2015.)
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA (2015.-2017.)
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA ULICA 99

KLASA:003-07/15-07-01
URBROJ:2158-17-01-15-11
Osijek,23.prosinca 2015.

Temeljem članka 107.Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja ,ravnateljica škole donosi

Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

Članak1.

Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih službi Osnovne škole Ljudevita Gaja (u nastavku:Škola) te propisuje procedura, odnosno način i rokovi praćenja i naplate prihoda i primitaka Škole.

Prihodi koje Škola naplaćuje su vlastiti prihodi od zakupa prostora.

Ako škola ugovori zakup prostora vrijednosti većoj od 20.000,00 kn godišnje, s kupcem ugovara instrument osigu- ranjaplaćanja.
Članak2.

Procedura iz članka1.izvodi se po sljedećem postupku, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno:

Red. br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1

2

3

4

5

1

Dostava podataka Računovodstvu potrebnih za izdavanjeračuna

Tajništvo

Ugovor,narudžbenica

Tijekom godine

2

Izdavanje/izradaračuna

Računovodstvo

Račun

Tijekom godine

3

Ovjera i potpisračuna

Ravnatelj

Račun

2 dana od izrade računa

4

Slanje izlazno gračuna

Tajništvo

Knjiga izlaznepošte

2 dana nakonovjere

5

Unos podataka u sustav

(knjiženje izlaznih računa)

Računovodstvo

Knjiga Izlaznih računa, Glavna knjiga

Unutar mjeseca na koji se račun odnosi

7

Evidentiranje naplaćenih prihoda

Računovodstvo

Knjiga ulaznih računa, Glavna knjiga

Tjedno

8

Praćenje naplate prihoda (analitika)

Računovodstvo

Izvadak po poslovnom raču- nu/Blagajnički izvještaj-uplatnice

Tjedno

9

Utvrđivanje stanja dospjelih i nenaplaćenih potraživanja/prihoda

Računovodstvo

Izvod otvorenihstavaka

Mjesečno

10

Upozoravanje i izdavanje opomena i opomena predtužbu

Računovodstvo

Opomene i opomene predtužbu

Tijekom godine

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Donošenje odluke o prisilnoj naplati potraživanja

Ravnatelj

Odluka o prisilnoj naplati potraži- vanja

Tijekom godine

11

Ovrha-prisilna naplata potraživanja u skladu s Ovršnim zakonom

Tajništvo

Ovršni postupak kod javnog bilje- žnika

15 dana nakon dono- šenja Odluke


Članak3.

Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi prihoda koje određeni dužnik ima prema Školi. Tijekom narednih 30 dana Računovodstvo nadzire naplatu prihoda po opomenama.


Članak4.

Nakon što u roku od 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, računovodstvo o tome obavještava ravnatelja koji donosi Odluku o prisilnoj naplati potraživanja te se pokreće ovršni postupak kod javnog bilježnika.

Ovršni postupak se pokreće za dugovanja u visini većoj od 500,00kn po jednom dužniku.

Procedura iz stavka 1. izvodi se po sljedećem postupku:

Red. br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1

2

3

4

5

1

Utvrđivanje knjigovodstvenog stanja dužnika/prikupljanje podataka o poslovnom računu ili imovinskom stanju

Računovodstvo

Knjigovodstvenekartice

Prije zastare potraži- vanja

2

Prikupljanje dokumentacije za ovršni postupak

Računovodstvo

Knjigovodstvena kartica ili računi/ obračun kama- ta/opomena spovratnicom

Prije zastare potraži- vanja

3

Izrada prijedloga zaovrhu

Računovodstvo/Tajništvo

Nacrt prijedloga za ovrhu Općinskom sudu ilijavnom bilježniku

Najkasnije dva (2) dana od pokretanja postupka

4

Ovjera i potpis prijedloga zaovrhu

Ravnatelj

Prijedlog za ovrhu Općin- skom sudu ili javnom biljež- niku

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

5

Dostava prijedloga za ovrhu Općin- skom sudu ili javnom bilježniku

Tajništvo

Knjiga izlazne pošte

Najkasnije dva (2) dana od izrade prijedloga

6

Dostava pravomoćnih rješenja o ovrsi  FINI

Računovodstvo

Pravomoćn orješenje

Najkasnije dva (2) dana od primitka pravomoćnih rješe- nja

Članak5.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se namrežnim stranicama Škole.

Ravnateljica

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ