Financijski plan 2018.

Financijsko izvješće za 2017. godinu možete pogledati ovdje:

Financisko izvješće za 2017. godinu


Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu

OŠ LJUDEVITA GAJA
31000 OSIJEK

KRSTOVA 99
RKP 9466 MB 3013880

OIB 0258895133

ŽIRO 2500009-1102020398
GRAD OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KUHAČEVA 9
31000 OSIJEK


BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017. DO 31.12.2017 GODINE

Škola Ljudevita Gaja je osnovnoškolska javna ustanova. Osnivač Škole je Grad Osijek.

Škola ima Područnu školu Sarvaš, Osječka 51.

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladeži.

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna

grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.

Ukupni prihodi u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. iznose 8.782 295,00 kuna, a ukupni rashodi iznose 8.721 967,00 kuna što znači da imamo višak prihoda od 186 380,00 kuna,višak se odnosi na dobivena sredstva za sufinanciranje mliječne kuhinje, novac za plaće pripravnika te raznim donacijama tijekom godine. Većinski dio viška prihoda se odnosi na preneseni višak tijekom godina.

Poslovali smo u skladu sa financijskim planom i raspoloživim sredstvima vodeći računa o racionalnom ponašanju.

OBRAZAC P-VRIO:

AOP (021) – odnose se na smanjanje vrijednosti osnovnih sredstva dok se AOP ( 023) odnosi na smanjanje vrijednosti sitnog inventara.

Osijek, 30.1.2018.

Voditelj računovodstva:
mag.oec Kristina Mennel

tel. 031/503-800 (3)

fax. 031/505-340

Fnancijski plan za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA (2016.) 

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA (2016.-2018.)

FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA (2015.)
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA (2015.-2017.)
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA
OSIJEK, KRSTOVA ULICA 99

KLASA:003-07/15-07-01
URBROJ:2158-17-01-15-11
Osijek,23.prosinca 2015.

Temeljem članka 107.Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja ,ravnateljica škole donosi

Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

Članak1.

Ovim se aktom utvrđuje obveza pojedinih službi Osnovne škole Ljudevita Gaja (u nastavku:Škola) te propisuje procedura, odnosno način i rokovi praćenja i naplate prihoda i primitaka Škole.

Prihodi koje Škola naplaćuje su vlastiti prihodi od zakupa prostora.

Ako škola ugovori zakup prostora vrijednosti većoj od 20.000,00 kn godišnje, s kupcem ugovara instrument osigu- ranjaplaćanja.
Članak2.

Procedura iz članka1.izvodi se po sljedećem postupku, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno:

Red. br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1

2

3

4

5

1

Dostava podataka Računovodstvu potrebnih za izdavanjeračuna

Tajništvo

Ugovor,narudžbenica

Tijekom godine

2

Izdavanje/izradaračuna

Računovodstvo

Račun

Tijekom godine

3

Ovjera i potpisračuna

Ravnatelj

Račun

2 dana od izrade računa

4

Slanje izlazno gračuna

Tajništvo

Knjiga izlaznepošte

2 dana nakonovjere

5

Unos podataka u sustav

(knjiženje izlaznih računa)

Računovodstvo

Knjiga Izlaznih računa, Glavna knjiga

Unutar mjeseca na koji se račun odnosi

7

Evidentiranje naplaćenih prihoda

Računovodstvo

Knjiga ulaznih računa, Glavna knjiga

Tjedno

8

Praćenje naplate prihoda (analitika)

Računovodstvo

Izvadak po poslovnom raču- nu/Blagajnički izvještaj-uplatnice

Tjedno

9

Utvrđivanje stanja dospjelih i nenaplaćenih potraživanja/prihoda

Računovodstvo

Izvod otvorenihstavaka

Mjesečno

10

Upozoravanje i izdavanje opomena i opomena predtužbu

Računovodstvo

Opomene i opomene predtužbu

Tijekom godine

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Donošenje odluke o prisilnoj naplati potraživanja

Ravnatelj

Odluka o prisilnoj naplati potraži- vanja

Tijekom godine

11

Ovrha-prisilna naplata potraživanja u skladu s Ovršnim zakonom

Tajništvo

Ovršni postupak kod javnog bilje- žnika

15 dana nakon dono- šenja Odluke


Članak3.

Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi prihoda koje određeni dužnik ima prema Školi. Tijekom narednih 30 dana Računovodstvo nadzire naplatu prihoda po opomenama.


Članak4.

Nakon što u roku od 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, računovodstvo o tome obavještava ravnatelja koji donosi Odluku o prisilnoj naplati potraživanja te se pokreće ovršni postupak kod javnog bilježnika.

Ovršni postupak se pokreće za dugovanja u visini većoj od 500,00kn po jednom dužniku.

Procedura iz stavka 1. izvodi se po sljedećem postupku:

Red. br.

AKTIVNOST

NADLEŽNOST

DOKUMENT

ROK

1

2

3

4

5

1

Utvrđivanje knjigovodstvenog stanja dužnika/prikupljanje podataka o poslovnom računu ili imovinskom stanju

Računovodstvo

Knjigovodstvenekartice

Prije zastare potraži- vanja

2

Prikupljanje dokumentacije za ovršni postupak

Računovodstvo

Knjigovodstvena kartica ili računi/ obračun kama- ta/opomena spovratnicom

Prije zastare potraži- vanja

3

Izrada prijedloga zaovrhu

Računovodstvo/Tajništvo

Nacrt prijedloga za ovrhu Općinskom sudu ilijavnom bilježniku

Najkasnije dva (2) dana od pokretanja postupka

4

Ovjera i potpis prijedloga zaovrhu

Ravnatelj

Prijedlog za ovrhu Općin- skom sudu ili javnom biljež- niku

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

5

Dostava prijedloga za ovrhu Općin- skom sudu ili javnom bilježniku

Tajništvo

Knjiga izlazne pošte

Najkasnije dva (2) dana od izrade prijedloga

6

Dostava pravomoćnih rješenja o ovrsi  FINI

Računovodstvo

Pravomoćn orješenje

Najkasnije dva (2) dana od primitka pravomoćnih rješe- nja

Članak5.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objavit će se namrežnim stranicama Škole.

Ravnateljica

dr.sc. Aleksandra Krampač-Grljušić

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ